Generalforsamling 2016

Generalforsamling fredag den 18. marts 2016 afholdt i Ældresagens lokaler, Torvet,  Gl. Østergade 5 Nørresundby.

Vi startede  kl. 19.00 med smørrebrød og drikkevarer ad libitum.

Da alle var mætte var klokken ved at være 20.00 og vi startede generalforsamlingen.

Præsidenten bød velkommen til ca 60 medlemmer og forestod første punkt på dagsordenen.

1)  Valg af dirigent: Bruno Schnoor

2 )  Præsidenten aflagde beretning for det forløbne år.

Han fortalte om at det går godt. Vi holder vores medlemsantal på ca 230 og om at der i årets løb var udnævnt to æresmedlemmer: Inger Østergaard og Peter Ørum. Dernæst en kort gennemgang af alle de mange arrangementer foreningen havde stået for i året, herunder bl. a. om nye lokaliteter for henholdsvis generalforsamling og gardenparty. Der har været god kontakt til Mayors Club.  Han afsluttede med at opfordre medlemmerne til at komme med forslag til hvordan vi kan udvikle og forny klubben og ikke mindst til at hjælpe med at skaffe flere nye medlemmer.

3)  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab .

Kassereren gennemgik regnskabet og kunne med tilfredshed konstatere, at vi stadig har en pæn økonomi og penge på bogen

4)  Behandling af indkomne forslag (ingen forslag indkommet)

5)  Valg af præsident ( på valg i ulige år, så punktet udgår)

6)  Valg af tre bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

  •      Annelise Knudsen og Flemming Pedersen blev genvalgt
  •     Marianne, genopstiller ikke.  Cora Svaneborg blev valgt

7)  Valg af to revisorer for et år:

Eivind Hjulmand og Erik Lunden blev valgt.

8)  Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år:

Per Knudsen og Poul Jørgen Winther blev valgt.

Efter generalforsamlingen  fortalte Marthin Svaneborg om en tur til North Dakota, hvor Cora og Marthin havde set og hørt om fracking.

Aftenen sluttede ca. kl. 22.00